Consulta online

consulta onlineL’equip de professionals de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella ofereix un servei de consulta online a totes aquelles persones que vulguin fer determinades consultes relacionades amb la seva sexualitat o les seves relacions de parella, però que per motius diversos no puguin o no vulguin acudir personalment.

Aquest servei està dirigit a persones que vulguin fer una consulta unica, puntual, sobre la seva situació, o dificultats personals, a professionals experts que els puguin facilitar una primera orientació, abans d’iniciar, si cal, qualsevol mena d’intervenció. també està pensat per a persones que volen mantenir el seu anonimat, o per a persones que viuen lluny del nostre centre, o als que els seus horaris no els permeten el desplaçament.

Val a dir que no totes les consultes que ens arriben necessiten d’una teràpia continuada, sinó que en alguns casos, amb una bona orientació i la informació necessària n’hi ha prou per a iniciar, ni que sigui provisionalment, el camí que permeti la millora d’alguns problemes o dificultats. També és cert que en algunes ocasions se’ns fan demandes que tenen a veure amb dubtes o preguntes puntuals que rara vegada requereixen de més d’una sessió de treball, sovint de caire força informatiu.

És precisament per facilitar aquest tipus de consultes que s’oferim aquest servei.

 

Característiques del servei

Aquest servei és anònim, és a dir no es requereix la identificació de qui planteja cada cas. Simplement es demanen tres inicials per tal de identificar les transferències bancàries.

Aquest servei és exclusiu per a majors de 18 anys. Els menors de 18 anys poden escriure les seves consultes gratuïtament a la web Adolescents.cat 

Aquest servei respecta escrupolosament les recomanacions i criteris deontològics recomanats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Les consultes efectuades són rebudes per un únic professional que les centralitza i que, en base al tipus de consulta, encarrega al professional més adient la seva resposta. La llista i curriculums dels professionals la podeu veure a l’apartat equip d’aquest web. Tots els professionals tenen la titulació necessària i estan col·legiats.

Reiterem que aquest servei està dissenyat per a consultes puntuals que requereixin d’un o màxim dos missatges de correu. No està pensat per a fer una teràpia continuada, ja que considerem que, la teràpia com a procés, té uns requeriments bàsics que impedeixen fer-la per aquest medi.

Les respostes a les consultes només s’enviaran al remitent del correu, com a mesura de seguretat.

Aquest és un servei de pagament. El cost d’una consulta és de 45 euros, que equival a un mínim d’una hora de temps d’un dels psicòlegs de l’institut, que és el que triga en analitzar el cas, documentar-se o consultar amb altres professionals si cal (ginecòloga, uròleg, fisioterapeuta…), redactar la resposta, proposar una estratègia, així com proposar alguna lectura o documentació complementària.

 

Dades bàsiques que ens ajuden a entendre el problema

  • Dades personals: Indiquin, de manera genèrica, edat, edat de la parella, professions, població a on viuen, estat civil, anys de convivència, número de fills, sexe i edat. Altres dades personals que es considerin rellevants.
  • Descripció del problema: Descriguin detalladament les característiques del problema, quan va començar, persones implicades, si hi ha èpoques en que no es dóna, sentiments associats al problema…
  • Altres consultes: indiquin si han consultat per aquest problema amb altres professionals i que els han proposat o recomanat.
  • Solucions intentades: Indiquin què ha/n intentat fer per solucionar aquesta situació o problema.
  • Estat de salut:  Indiquin si tenen alguna malaltia a destacar o si estan prenent alguna medicació i per a què és.
  • Preguntes concretes: indiquin algunes preguntes concretes sobre les que voldrien obtenir resposta específicament.

Si us serveix d’ajuda, podeu enviar-nos un document Word amb el detall de les qüestions anteriors, afegint també el que vosaltres considereu oportú. Aquest document, en el podeu enviar com un arxiu adjunt a un correu electrònic.

Forma de pagament

  1. Enviar un correu electrònic amb la descripció del problema o consulta a l’adreça: consultaonline@iesp.cat
  2. Aquest correu pot ser anònim, però demanem que estigui signat amb tres inicials per tal de vincular l’ingrés bancari amb la consulta.
  3. Aleshores cal efectuar un ingrés o transferència per import de 45 euros en el compte de La Caixa 2100 1391 90 0200084585, indicant les inicials com a remitent.
  4. Un cop rebut el pagament s’iniciarà el treball sobre la consulta efectuada i en menys de 72 hores s’enviarà la resposta al remitent del correu electrònic.